แนะนำ

ป้ายไม้สักหน้าร้าน

ป้ายไม้สักหน้าร้าน ทนน้ำ ทนแดด

วัสดุ ไม้สัก + โพลี

ขนาด สูง 90 cm กว้าง 50 cm

ไดคัทสติ๊กเกอร์ให้ฟรี

สั่งสินค้าแล้วแจ้งแบบได้เลยครับ

สนใจสั่งหน้าเพจ หรือ

https://shopee.co.th/ป้ายไม้สักหน้าร้าน-ทนน้ำ-ทนแดด-ไม้สัก-โพลี-i.832868952.18543347065?sp_atk=d097587b-6040-45cb-81ad-37a062bb56e9&xptdk=d097587b-6040-45cb-81ad-37a062bb56e9

เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์วัดพระเจ้าดำ

พาเที่ยวชมโบราณสถานยุคสุโขทัย

ในดินแดนล้านนา

ที่บ้านสบแจ่งฝั่งขวา ต.บ้านแปะ

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

องค์ความรู้เรื่อง ” เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์วัดพระเจ้าดำร่องรอยสุโขทัยในล้านนา “

โดย สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่

พื้นที่ๆเรียกว่า “สบแจ่ม” เป็นบริเวณจุดบรรจบของลำน้ำแม่แจ่มกับแม่น้ำปิง ในเขตอำเภอจอมทอง ทางตอนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่แห่งนี้เป็นเพียงไม่กี่แห่งในเขตวัฒนธรรมล้านนาที่หลงเหลือโบราณสถานในลักษณะ “กลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่” ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ได้ดำเนินการขุดค้น-ขุดแต่งทางโบราณคดี และพบข้อมูลสำคัญที่เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของล้านนาและแอ่งที่ราบเชียงใหม่ กล่าวคือ พื้นที่นี้ เป็นพื้นที่ที่ปรากฏอิทธิพลศิลปกรรมแบบสุโขทัยที่เด่นชัดและเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในเขตวัฒนธรรมล้านนา โดยที่จะขอนำมากล่าวถึงในวันนี้ คือ วัดพระเจ้าดำ

…..ถ้าเปรียบ “สบแจ่ม” เป็นมงกุฎศิราภรณ์ล้ำค่าแห่งล้านนาชิ้นใหม่ “วัดพระเจ้าดำ” ก็คงไม่ต่างกับเพชรยอดมงกุฎ ที่ประกาศคุณค่าและความงาม

ข้อมูลจากการศึกษาทางโบราณคดีที่ผ่านมา พบว่าในเขตวัฒนธรรมล้านนาปรากฏเจดีย์รูปแบบที่มีอิทธิพลวัฒนธรรมสุโขทัยไม่มากนัก โดยมากมักปรากฏในลักษณะอิทธิพลทางศิลปกรรมเฉพาะส่วน ที่ประกอบและผสมผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมล้านนา อาทิ การทำช้างล้อมรอบฐานเจดีย์ หรือการทำส่วนลาดบัวคว่ำซ้อนลดหลั่นกันรองรับองค์ระฆัง อย่างที่ศัพท์ทางประวัติศาสตร์ศิลปะเรียกว่า “บัวถลา”

……แต่โบราณสถานวัดพระเจ้าดำแห่งนี้ ต่างออกไป

จากรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ปรากฏ วัดพระเจ้าดำ มิได้นำองค์ประกอบความเป็นสุโขทัยมาเพียงเฉพาะส่วน แต่ได้นำความเป็นสุโขทัยแบบต้นฉบับมาประดิษฐานยังที่แห่งนี้

เอกลักษณ์ความเป็นสุโขทัยเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่มีที่ใดเหมือนนั่นคือ “เจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์”

เจดีย์แบบพุ่มข้าวบิณฑ์ หรือ เจดีย์ทรงดอกบัวตูมแห่งวัดพระเจ้าดำ ตั้งอยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำปิงฝั่งตะวันตก เจดีย์ตั้งอยู่ด้านหลังวิหารที่หันหน้าเข้าสู่แม่น้ำปิง เจดีย์องค์นี้นับได้ว่าเป็นเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ที่งดงามที่สุดและมีสัดส่วนใกล้เคียงกับเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์แบบต้นฉบับในเมืองสุโขทัยที่สุด เดิมทีในพื้นที่ล้านนาปรากฏเจดีย์แบบพุ่มข้าวบิณฑ์ ๒ แห่ง คือ ๑.เจดีย์วัดธาตุกลาง (นอกกำแพงเมืองเชียงใหม่ด้านใต้) ๒.เจดีย์รายประจำมุมของวัดสวนดอก (นอกเมืองเชียงใหม่ด้านตะวันตก) ซึ่งภายหลังถูกก่อครอบสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัย ราวก่อนปี ๒๔๗๘ เจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ที่กล่าวมาทั้ง ๒ องค์ หากพิจารณาจากลักษณะและสัดส่วน เห็นจะมีเพียงเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ของวัดสวนดอก ที่ดูได้สัดส่วนงดงาม แต่ก็ประดิษฐานอยู่ในฐานะเจดีย์ประจำมุม มิใช่เจดีย์ประฐาน

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงอายุสมัยและเนื้อหาประวัติศาสตร์พบว่า เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์น่าจะมีมาแล้วตั้งแต่ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนรัชสมัยพระเจ้าลิไท ของสุโขทัย เนื่องจากปรากฏข้อความในจารึกเขาสุมนกูฎ ที่ระบุว่าพระยาลิไทเสด็จไปปิดทองพระมหาธาตุเมืองพิษณุโลก ในปี พ.ศ. ๑๙๑๒ “…ไปอยู่เมืองสองแควบุพระมหาธาตุ…” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์นี้ มีมาก่อนต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ และได้กลายเป็นรูปแบบหลักของเจดีย์ประธานช่วงสมัยพระเจ้าลิไท ในพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ทั้งนี้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ มีเหตุการณ์สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และการแพร่เข้ามาของอิทธิพลสุโขทัยในล้านนา คือ การที่พญากือนาอาราธนาพระสุมนเถระจากสุโขทัย มาประดิษฐานศาสนาพุทธแบบลังกาวงศ์ในเมืองเชียงใหม่ โดยมีวัดสวนดอกเป็นศูนย์กลาง (จึงปรากฏหลักฐานเป็นเจดีย์บริวารองค์เดิมของวัดสวนดอก ที่เป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์) นับแต่นั้นรูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของสุโขทัยเนื่องในศาสนาก็ได้แพร่หลายสู่ล้านนา จากการพบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ขนาดใหญ่ในพื้นที่สบแจ่มนี้ จึงกล่าวได้ว่า แหล่งโบราณคดีสบแจ่มนี้เป็นชุมชนที่มีความสำคัญและเป็นมีขนาดใหญ่ที่สุดที่รับอิทธิพลวัฒนธรรมสุโขทัยในพื้นที่ล้านนา ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐

เรียบเรียงโดย นายสายกลาง จินดาสุ นักโบราณคดีชำนาญการ

https://www.finearts.go.th/fad7/view/26133-เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์วัดพระเจ้าดำ-ร่องรอยสุโขทัยในล้านนา

ถ่ายภาพโดย OPS & MaCraft Studio

วัดบ้านแปะ (ราชวิสุทธาราม)

พาชม วัดบ้านแปะ (ราชวิสุทธาราม)

วัดเก่าแก่ ยุคพระนางวิสุทธเทวี

กษัตริย์ลำดับที่ ๑๘

องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์มังราย

ตั้งอยู่ที่ ม.4 บ้านแปะ ต.บ้านแปะ

อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ตามประวัติวัด แจ้งว่า สร้างเมื่อ พุทธศักราช ๒๑๑๐

มีชื่อเรียกแต่เดิมอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดราชวิสุทธาราม”

ผู้สถาปนาวัดราชวิสุทธาราม (วัดบ้านแปะ) ก็คือ พระนางวิสุทธเทวี

เป็นกษัตริย์ลำดับที่ ๑๘ องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์มังราย

ทรงโปรดเกล้าฯ สร้างพลับพลาใกล้กับเวียงหิน ที่ประทับ

เสด็จไปและกลับกรุงหงสาวดี และได้สร้างวัดประจำหมู่บ้านนี้ชื่อว่า

วัดราชวิสุทธาราม เมื่อปี พ.ศ. ๒๑๑๐ ซึ่งมีบันทึกในใบลานอักษรแบบสุโขทัย เมื่อปีเถาะ นพศก จุลศักราช ๙๒๙ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๑๐) เดือน ๙ เหนือขึ้น ๑๕ ค่ำ ว่าได้โปรดเกล้าฯ ให้ทำตราหลวงหลาบเงินนี้ไว้เพื่อคุ้มครองชาวบ้านแปะ อมขูด ฮากฮาน กองกูน ป่ารวก ทั้งคนลัวะ คนไทย ให้เขาเหล่านั้นเป็นข้าทาสวัด และได้ทรงหลั่งน้ำพระราชทานไว้ให้เฝ้าดูแลวัดราชวิสุทธารามให้เจริญมั่นคงสืบต่อไป พร้อมกับทรงสร้างหน้าจีตราชลัญจกร และสังฆราชลัญจกร เพื่อพระราชทานแก่ชาววัดราชวิสุทธาราม (บ้านแปะ) เพื่อไม่ให้เดือดร้อนและเป็นข้าทาสวัดได้อย่างสมบูรณ์ วัดราชวิสุทธาราม (บ้านแปะ) แห่งนี้ในอดีตมีความเจริญรุ่งเรือง และได้รับการพัฒนาทะนุบำรุงสืบต่อๆ กันมารุ่นต่อรุ่นวัดบ้านแปะในปัจจุบัน ได้รับการแต่งตั้งเป็นวัดเมื่อพุทธศักราช ๒๔๕๐ และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๔ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร

ข้อมูลจาก https://pukmudmuangthai.com/detail/32229

ถ่ายภาพโดย OPS & MaCraft Studio

ขอบพระคุณ พระครู สุจิตปัญญารัตน์

และ พระปลัด จักรี ปัญฺญาสิริ

ดอยขุนแปะ

ดอยขุนแปะ ผ่านแผ่นฟิล์ม

ช่วงนี้ดอยขุนแปะเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยว

ได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศ และวิถีชีวิต

ทุ่งดอกไฮเดรนเยีย รวมถึงกาแฟ

และพืชเมืองหนาว รวมถึงโฮมสเตย์แบบธรรมชาติ

ดอยขุนแปะ อยู่ในเขตอำเภอจอมทอง

โดยขับรถจากตัวอำเภอจอมทอง ถนนสาย 108

มาทางทิศใต้ ประมาณ 25 กม.

แล้วเลี้ยวขวาเข้าแยกบ้านแปะ

แล้วขับตรงขึ้นดอย ประมาณ 27 กม.

เป็นถนนลาดยางสลับคอนกรีด

เมื่อถึงยอดดอยแล้ว

ให้ติดต่อผู้นำเที่ยวท้องถิ่น

ไม่แนะนำให้ขับเอง เพราะอันตราย

และถนนในหมู่บ้านค่อนข้างแคบ

ท่านใดสนใจท่องเที่ยวแนะนำติดต่อที่กลุ่ม

ขุนแปะ ที่เที่ยว ที่พัก รถบริการนำเที่ยว

ภาพถ่ายบรรยากาศด้วยกล้องฟิล์ม

ทั้งฟิล์ม 35mm , 120mm

Film : Ektar100 , CN200 , Portra160

Take a Pic x DEV : OPS & MaCraft Studio

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ

อำเภอขุนยวม แม่ฮ่องสอน

ดอกบัวตองที่นี่เมื่อบานพร้อม ๆ กัน

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

จะเหลืองอร่ามปกคลุมทั่วทั้งภูเขา

มีความสวยงามมาก

ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ ถือเป็นทุ่งดอกบัวตองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่กว่า 500 ไร่ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการพัฒนาป่าไม้ที่สูง หน่วยที่ 5 กองอนุรักษ์ต้นน้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเป็นทิวเขาเขียวสูงสลับกับทุ่งดอกบัวตองทั่วพื้นเขา โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปี เมื่อลมหนาวเข้ามาเยือนเมืองสามหมอก ดอกบัวตองนับแสนนับล้านที่อยู่ที่นี่ก็จะบานสะพรั่งพร้อม ๆ กัน ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศให้เข้ามาเยือน และชมความงดงามของท้องทุ่งสีเหลืองอร่าม ที่ดูราวกับว่าทั่วทั้งภูเขาถูกปูด้วยพรมสีเหลืองผืนยักษ์ ถือเป็นหนึ่งในอะเมซิ่งไทยแลนด์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสไปชมให้ได้ ทั้งนี้ จุดที่เป็นที่นิยมในการชมทัศนียภาพอันสวยงามของทุ่งดอกบัวตองก็คือ บนดอยแม่อูคอ เนื่องจากข้างบนนี้สามารถมองเห็นทุ่งดอกบัวตองได้แบบ 360 องศา

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ห่างจากที่ทำการอำเภอขุนยวม 25 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก : มีบริการให้เช่าเต็นท์ค้างแรมบนดอย

ซึ่งตั้งเต็นท์ได้ประมาณ 100 หลัง

ติดต่อได้โดยตรงบริเวณหน่วยทำการบนทุ่งบัวตอง หรืออำเภอขุนยวม โทรศัพท์ 0 5369 1108

ข้อมูล ; https://thai.tourismthailand.org/Attraction/ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ

รับทำสติ๊กเกอร์เจ

รับทำสติ๊กเกอร์เจ

รับทำสติ๊กเกอร์เจ รับทำสติ๊กเกอร์ฉลากอาหารเจ รับทำสติ๊กเกอร์โลโก้เจ รับทำสติ๊กเกอร์ตรุษจีน
สติ๊กเกอร์ ขนาด 2×2 cm. ขนาด 2.5×2.5 cm. ขนาด 3×3 cm.

ติดต่อสั่งสติ๊กเกอร์เจ

ราคาสติ๊กเกอร์ขนาดอื่นๆ

สติ๊กเกอร์โลโก้

สติ๊กเกอร์โลโก้ ควรใช้ขนาดเท่าไหร่

สติ๊กเกอร์ ควรใช้ขนาดเท่าไหร่ หลายๆคนคงติดปัญหานี้กันอยู่ไม่น้อย เพราะการที่เราจะเอาโลโก้ของเราไปปริ้นลงสติ๊กเกอร์เพื่อที่จะติดสินค้า แต่ดันไม่รู้ว่าควรจะทำสติ๊กเกอร์ขนาดเท่าไหร่ดี

สติ๊กเกอร์ โลโก้ ควรจะใช้ขนาดที่สมมาตรเพราะจะทำให้เวลาเอาสติ๊กเกอร์ไปติดแล้วดูสวย หรืออาจจะทำเป็นแนวรูปเลขาคณิตก็ได้ ขึ้นอยู่กับความชอบ และความเหมาะสมกับสิ้นค้าของเรา ซึ่งขนาดสติ๊กเกอร์ที่แนะนำให้ทำนั้น ควจจะเป็นเลขกลมๆ ไม่มี จุดทศนิยมหรือถ้าจะมีจุดทศนิยมควรจะเป็นหลักเดียว เช่น 1×1 , 2×2 ,1×1.5 , 2×2.5

ดูราคาสติ๊กเกอร์

ดูจำนวนสติ๊กเกอร์ที่จะได้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

แนะนำ wordpress

แนะนำ WordPress theme ที่นิยม

1.Astra Theme

ธีมนี้เป็นธีมที่สามารถใช้ฟรีได้ ซึ่งคุณสมบัติของธีมนี้คือ สามารถใช้งานร่วมกับ Page Builder หลายๆตัวได้ อย่างเช่น Elementor หรือ Beaver Builder ซึ่งความสามารถของธีมนี้ ในการใช้งานเบื้องต้นคือครบเครื่องมาก แถมถ้าจ่ายเงินเพื่อซื้อ License  แล้ว เรียกได้ว่าอเนกประสงค์ เลยก็ว่าได้ ธีมนี้เหมาะสำหรับทำเว็บออฟฟิศ เว็บร้านอาหาร เป็นต้น

2.Newspaper

ธีมนี้เป็นธีมที่จำเป็นต้องเสียเงิน ซึ่งธีมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำเว็บเกี่ยวกับข่าวสารเป็นอย่างมาก เพราะมีเครื่องมือแทบทุกอย่างที่จำเป็นในการทำเว็บข่าวสาร และยังมีการรองรับการทำโฆษณาในตัวธีมอีกด้วย

3.Divi

ธีมนี้เป็นนธีมที่นิยมอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้เพราะสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างมาก และที่สำคัญยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นทำเว็บด้วย ธีมนี้แนะนำให้ใช้ในเว็บทั่วไป เว็บขายสินค้า เพราะสามารถปรับแต่งให้สวยงามได้ง่าย

4.Avada

ธีมนี้เป็นธีมที่มีการซื้อมากที่สุดเพราะสามารถจัดการเกี่ยวกับเว็บไซต์ได้ครอบคลุมทุกด้าน และยังมี ตัวอย่างเว็บไซต์ ให้ใช้งานง่ายๆอีกมากด้วย ธีมนี้เหมาะสำหรับเว็บที่ต้องการให้ดูทางการ เรียบหรู เรียบง่าย มือใหม่จนถึงมืออาชีพสามารถใช้ได้ เพราะมีคนใช้เยอะเวลามีปัญหา มักจะเป็นปัญหาที่สามารถแก้ไขได้เพราะมีคนเคยเจอมาก่อนแล้ว

5.Be Theme

ธีมนี้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการจะทำเว็บขายของเพราะมีรูปแบบตัวอย่างเว็บให้เลือกใช้มากมาย และยังสามารถให้งานเพื่อเป็นเว็บอย่างอื่นก็ได้ตามการดัดแปลง

ติดต่อสอบถามทำเว็บไซต์

เริ่มทำเว็บเองง่ายๆ

วิธีลง WordPress 2022

วิธีลง WordPress บน localhost 2022

1.ดาวน์โหลด wordpress ได้ที่ wordpress.org ให้เลื่อนลงมาหาปุ่ม Get WordPress แล้วคลิ๊กเข้าไป

2.เลื่อนลงมาหาปุ่ม Download WordPress (เวอร์ชั่นที่โหลดปัจจุบัน)

3.สร้างโฟลเดอร์ ที่ C:\xampp\htdocs

4.จากนั้นแตกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา

5.นำไฟล์ที่แตกไฟล์ มาไว้ในโฟลเดอร์ที่สร้างไว้

6.รันโปรแกรม XAMPP Control Panel แล้วเข้าไปที่ url : localhost/phpmyadmin

7.กดปุ่ม new จากนั้น กรอกชื่อ database แล้วเลือก utf8_general_ci เสร็จแล้วกด Create

8.เข้ามาในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้ เปิดไฟล์ wp-config-sample

9.กรอกข้อมูลตามนี้ เสร็จแล้ว save

  • DB_NAME = ให้ใส่ชื่อ database ที่เราสร้าง
  • DB_USER = ให้ใส่ root
  • DB_PASSWORD = ให้ลบออก

10.จากนั้นให้เปลี่ยนชื่อลบ -sample ออก ให้เหลือแต่ wp-config

11.ใส่ url : localhost/ชื่อโฟลเดอร์ที่เราสร้าง จากนั้น wordpress จะให้ตั้งค่าครั้งแรก เลือก ไทย แล้วกด ถัดไป

12.กรอกรายละเอียดเว็บให้ครบถ้วย แล้วกด ติดตั้งเวิร์ดเพรส

สอบถามจ้างทำเว็บ

ดูสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ

หลักการออกแบบโลโก้

หลักการออกแบบโลโก้ สติ๊กเกอร์

หลักการออกแบบโลโก้ สติ๊กเกอร์ เป็นสิ่งที่จำเป็นในการขายของซักชิ้น เพราะการมีโลโก้ จะทำให้ลูกค้ารู้ว่าของชิ้นนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ของเรา การจะใช้โลโก้ให้ดูน่าดึงดูด น่าเชื่อถือ นั้นเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเพราะต้องจ้างนักออกแบบ ซึ่งการจ้างนักออกแบบนั้นจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก โลโก้บางชิ้น ราคาถึงหลักแสน แต่ถ้าเราไม่มีต้นทุนที่สูงขนาดนั้นสามารถออกแบบเองได้ โดยใช้หลักการดังต่อไปนี้

1.โลโก้ต้องจดจำได้ง่าย

2.ถ้ามีตัวอักษรในโลโก้ต้องไม่ควรเกิน 20 คำ

3.ความหมายของโลโก้ต้องสื่อในสิ่งที่ดี

4.ไม่ควรใช้สีที่มากเกินไปในโลโก้

5.โลโก้ต้องไม่ดูรกเกินไป

สอบถามเรื่องการออกแบบโลโก้

ดูผลงานการออกแบบโลโก้